Navigace

Obsah

Stránka

Havarijní stav ČOV


Vážení spoluobčané,

bezohledností neznámého pachatele, který v noci prostřednictvím kanálu v obci neoprávněně vypouští do obecní ČOV černé shnilé odpadní vody, došlo k havárii na ČOV, která je nyní mimo provoz.

Nastalou situaci intenzivně řešíme ve spolupráci s Policií ČR, orgány životního prostředí a provozovatelem. Spatříte-li stojící fekální vůz v nestandardní dobu nebo jiné podezřelé jednání, informujte prosím Obecní úřad nebo Policii v Mníšku pod Brdy.

Některá vytipovaná místa budou sledována prostřednictvím kamer.

 

Vyjádření provozovatele zde:

Nestandardní přítok na ČOV Líšnice

V posledních dnech přitéká na čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci Líšnice nestandardní přítok, který zjevně nepochází z domácností. Jedná se především o černé shnilé odpadní vody, připomínající odpad z žump a septiků.

Takové vody svým složením ohrožují chod čistírny. Jednorázový nestandardní přítok může zpomalit činnost bakterií, které jsou za čištění odpadních vod zodpovědné. Pokud ale takové shnilé odpadní vody přitékají na ČOV pravidelně, mohou proces čištění zastavit úplně. Tak jako se stalo dne 15. 10. 2018, kdy se ČOV vlivem toxického přítoku dostala do havarijního stavu. Shnilý otrávený aktivovaný kal (směs bakterií) se bude muset z nádrží vysát a odvézt k likvidaci. Taková havárie vyjde obec na desítky tisíc korun. A to se poté může odrazit na ceně stočného.

Dle §118 odst. 1 d) zákona č. 254/2001 Sb. je možné uložit pokutu až 50 000 Kč pokud fyzická osoba nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle §38 odst. 6 stejného zákona. Dle §18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. není dovoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace ani přes septiky. Kanalizační řád splaškové stokové sítě obce Líšnice dále stanovuje zákaz vypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., toxické a infekční látky, látky způsobující změnu barvy vody, pevné biologické odpady, hygienické potřeby, rostlinné a živočišné tuky. Zjištění porušení tohoto zákazu je trestáno pokutou, která dle §32 - 35 zákona č. 274/2001 Sb. může dosáhnout výše až 1 000 000 Kč.

V návaznosti na uvedené problémy v obci Líšnice budou probíhat kontroly kanalizace a dodržování kanalizačního řádu. Při zjištění neoprávněného vypouštění odpadních vod je viník navíc povinen nahradit ztráty tímto vzniklé. Jedná se především o vícenáklady související s čištěním stok a novým zapracováním čistírenských procesů na ČOV a vícenáklady vzniklé zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

V případě, že nelze zamezit vzniku nebo vypouštění takových vod do kanalizace, společnost AQUACONSULT, spol. s.r.o., provozovatel kanalizace a ČOV v obci Líšnice, může pomoci s jejich likvidací či se zajištěním vhodného předčištění odpadní vody na úroveň splňující kanalizační řád či smlouvu o odvádění odpadních vod.

Na závěr bych ráda požádala o pomoc všechny poctivé obyvatele obce Líšnice. Kdyby se Vám cokoliv v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami ve Vaší obci nezdálo, viděli jste či cítili jste něco podezřelého, kontaktujte mě, prosím Vás, na telefonu 606 611 364 nebo na e-mailu mrackova@aquaconsult.cz. Děkuji.

 

                                                                                                                                                Ing. Simona Mráčková

                                                                                                                                                             technolog

                                                                                                                                             AQUACONSULT spol. s.r.o.


16. 10. 2018 Zobrazit méně

Stránka