Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

1.Název                                       

Obec  Líšnice       (insignie)                                           

2. Důvod a způsob založení 

Dle zákona 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Obec Líšnice

·         zastupitelstvo obce

·         finanční výbor

·         kontrolní výbor

·         stavební výbor

·         výbor pro územní plánování a regulační plány

·         výbor pro školu, mládež, kulturu a spolky

·         výbor pro životní prostředí

4. Kontaktní spojení

Obec Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy

urad@obeclisnice.eu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy

Obecní úřad Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy

4.3. Úřední hodiny

více o úředních hodinách na tomto odkaze

4.4 Telefonní čísla

318 592 141

4.5 Číslo faxu

318 592 141

4.6 Adresa Internetové stránky

www.obeclisnice.eu

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna@obeclisnice.eu      /+info/

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR

Jakub Iran,  jakub.iran@sms-sluzby.cz, tel. 732 633 384

Tabulka KZ

6. Bankovní spojení

388057379/0800, Česká spořitelna, a.s.

7. IČ

00241440

8. DIČ

CZ00241440

9. Dokumenty

-

9.1.Seznamy hlavních dokumentů

Požární řád obce, Strategický plán rozvoje obce Líšnice, Rozpočtový výhled, Územní plán obce

ZDE dokumenty

9.2. Rozpočet

ZDE rozpočet

10. Žádosti o informace

e-podatelna@obeclisnice.eu       /+info/

11. Příjem žádostí a dalších podání

e-podatelna@obeclisnice.eu       /+info/

12. Opravné prostředky 

e-podatelna@obeclisnice.eu       /+info/

13. Formuláře

více formulářů

14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

více informací na portále GOV Jak si zařídit ...

15. Předpisy

-

15.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

ZDE k nahlédnutí

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce : 

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí evidence obyvatel : 

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 128/2000 Sb. o obci
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí účetnictví : 

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků

15.2 Vydané právní předpisy

Obec Líšnice vydává právní akty, které mají povahu právních předpisů. Jedná se o Obecně závazné vyhlášky

ZDE úřední deska

16. Úhrady za poskytování informací

Dle ceníku

16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dle ceníku

16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

17. Licenční smlouvy

Obec Líšnice nemá v současné době uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

více v odkaze Výroční zprávy

19. Zveřejnění odpovědí dle § 5, zákona č.106/1999 Sb.

200820092010, 2011201220132014, 2015, 2016, 2017, 2018