Navigace

Obsah

Volené orgány obce


Obec plní úkoly patřící do samosprávy obce (samostatná působnost) v rozsahu stanoveném zákony a v souladu s potřebami obce. Dále je zákony obci svěřen i výkon státní správy (přenesená působnost). Území je obce je správním obvodem a orgány obce jsou tudíž povinny zabezpečovat úkoly v přenesené působnosti. Vznik, zánik a základní pravidla upravuje zákon č. 128/2000 Sb., "O obecním zřízení"

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
- při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí:
- při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec  je spravována svým zastupitelstvem. Dalšími orgány obce jsou starostka, místostarosta a obecní úřad.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti , jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Starostka obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší starostce obce rozhodovat, jen stanoví- li tak zákon.