Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Náves - ukončeno

Realizae projektu "Náves", pokud počasí dovolí, začne 1.4.2015. Termín dokončení je plánován na 31.5.2015. Zhotovitelem díla je společnost TREPART.spol. s r.o., která reagovala výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a předložila nejnižší nabídkovou cenu.  

Finální projektová dokumentace:

A Průvodní zpráva

B_1 přehledná situace

B_2 situace stavby

B_3 zákres do KN

C_1 Technická zpráva

C_3 řezy

C_4 souřadnice hl.. bodů

C_5 rozhledové trojúhelníky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 30.6.2014 proběhla druhá schůze nad doplněným situačním nákresem projektu a situací širších vztahů. Byla představena opatření, která budou učiněna a provedena souběžně se stavebním řešením prostoru návsi. Závěrem bylo dohodnuto, že vlastníci přilehlých nemovitostí zašlou do pátku 4.7.2014 svá stanoviska k připravovaným úpravám prostoru návsi. 

Zde k nahlédnutí prezentace projektu návsi:

Prezentace projektu "NÁVES"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 18.6.2014 proběhla první schůze nad projektem "Náves". Na této schůzi byl občanům představen situační nákres řešené plochy. Diskutovalo se nad dalšími možnými opatřeními pro svod dešťové vody a jejich navedení do vodoteče. 

Dále byl projednán prostor samotné návsi a představen návrh opatření pro vsakování vody a její svod do vodoteče. Řešilo se také použití materiálu, který by měl být na plochu položen. Řešilo se použití žulových kostek nebo zastravňovací dlažby.

Na závěr jednání bylo domluveno, že projektová dokumentace bude doplněna o situaci širších vztahů, které budou řešit svod dešťové vody nad úrovní  návsi a že situační nákres samotné návsi  bude doplněn o změnu materiálu a s tím souvisejících odvoňovacích opatření.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncem roku 2013 jsme reagovali na výzvu vyhlášenou Krajským úřadem Středočeského kraje v programu FROM 2014 a podali jsme žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství před hasičskou zbrojnicí. Do programu bylo podáno celkem 653 žádostí a krajské zastupitelstvo na konci dubna rozhodlo o přidělení dotací na 97 projektů, což je pouhých 15 procent. Jsme moc rádi, že mezi těmi šťastnými je i Líšnice. Na úpravu prostoru před hasičárnou jsme získali dotaci ve výši 1 300 000 Kč a obec do projektu přispívá vlastními zdroji ve výši 300 000 Kč. Celkově tedy máme na realizaci projektu 1 600 000 Kč. Po loňském grantu na vysazení nové zeleně máme tak letos možnost dokončit zkulturnění centrálního prostranství, které v současné době není zrovna naší chloubou. Máme proto radost, že Líšnice bude mít konečně důstojnou náves, kterou si zaslouží.

Protože náves patří nám všem, rádi bychom vám blíže představili projektovou dokumentaci, kterou nyní dokončujeme. Zaměřujeme se nejen na zkrášlení prostranství, ale především na odvod dešťových vod, které právě tímto místem při přívalových deštích protékají. Kromě odtokových žlabů a obrubníků bude prostor osazen zatravňovací dlažbou se silnou vrstvou štěrku. Tento povrch nahradí to, co je na návsi nyní – směs uježděné štěrkové drtě, písku, hlíny a sem tam zbytky asfaltu, který brání vsakování vody. Projekt zároveň počítá s výměnou autobusové zastávky a výstavbou zastřešení nad zastávkou ve směru na Řitku. Panely, které tvoří podlahu zastávek, budou také nahrazeny dlažbou. S pracemi bychom rádi začali v průběhu prázdnin a předpokládáme, že vše bude dokončeno během září.

Průvodní zpráva

Technická zpráva

Popis ploch

Zákres do katastrální mapy

Situace

Řezy

Vzhledem k tomu, že Líšnický zpravodaj, ve kterém o projektu také informujeme vyšel se zpožděním, prodlužujeme termín pro zasílání námětů, názorů, podnětů a připomínek do 13. 6. 2014 pouze v písemné formě a to buď emailem na adresu starostka@obeclisnice.eu, poštou na adresu Obecní úřad Líšnice 175 nebo je vložte do naší poštovní schránky. Po tomto datu svoláme poradu zastupitelstva obce s projektantem a budeme jednotlivé podněty projednávat. Tato porada bude veřejná a přesné datum a místo jejího konání zveřejníme na vývěsce úřadu a na obecních stránkách. Budeme rádi, když se porady zúčastníte i vy, abyste měli možnost přímo vyslechnout reakce na svůj podnět.

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC