Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Informace o odpadovém hospodářství

Odpadové hospodářství obce Líšnice

Zastupitelstvo obce Líšnice rozhodlo o navýšení ceny za svoz odpadu pro rok 2023 o 0,15 Kč/litr svezeného odpadu. V celkové ceně za svoz odpadu došlo k navýšení ceny takto:

Nádoba

Počet svozů

Sazba

 

120 l

1 x měsíčně

936 Kč

 

120 l

1 x za dva týdny

1 872 Kč

 

120 l

1x týdně

3 744 Kč

 

240 l

1 x za dva týdny

3 744 Kč

 

240 l

1x týdně

7 488 Kč

 

1 100 l

1x týdně

1 872 Kč

nemovitosti bez vlastní sběrné nádoby

1 100 l

1x týdně

1 534 Kč

rekreační nemovitosti

 

K navýšení ceny za svoz odpadu nás vedlo několik skutečností. Tou nejpodstatnější je navýšení ceny od dodavatele, která se proti roku 2022 zvedla o 26 %. V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí zákon o odpadech postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to z 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu v roce 2020 na 800 Kč v roce 2021, dále pak 1 000 Kč v roce 2023, 1500 Kč v roce 2025, až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle vyjádření Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele.

Likvidaci komunálního odpadu delegoval stát na obce s úkolem postupného snižování objemu produkovaného směsného komunálního odpadu a požadavkem na důsledné třídění odpadů. Dle plánu by se od roku 2030 již neměl produkovat žádný směsný komunální odpad.

Jedním z prostředků, jak docílit bezodpadového hospodářství je i zdražování ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. Zároveň existuje státem stanovené množství odpadu produkce komunálního odpadu na každého trvale žijícího obyvatele v obci (viz následující tabulka):

 

rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

kg/obyvatele

200

190

180

170

160

150

140

130

120

 

Při překročení množství odpadu uvedeného v tabulce nemá obec nárok na „slevu“ ale naopak platí „penále“ za uložení na skládku. V roce 2021 byla cena 500,-Kč/t a v roce 2029 bude 1850,-Kč/t. Cílem je, aby se veškerý odpad pokud možno vytřídil, recykloval nebo energeticky zpracoval a na skládku se již od roku 2030 neukládal.

Na základě navýšení ceny za svoz odpadu obdržela obec tento mail:

Dnes jsem utrpěla šok při pohledu na webové stránky naší obce se zprávou ohledně poplatků za komunální odpad na rok 2023 Komunální odpad 2023 - Oficiální stránka obce Líšnice (obeclisnice.eu)

Už loni se mi poplatek zdál o dost vyšší, ale letos o dalších 1000 Kč? to už je trochu moc.

 

Tak jsem nelenila a hledala výše poplatků u všech okolních obcí (ceny jsou buď za popelnici 120l/ týdně nebo na osobu):

Řitka Nádoba 120l, svoz 1x týdně 1872Kč Obec Řitka | Facebook  proč máme platit o 2tis. více???

Klínec 2870 za popelnici

Mníšek p.B. 2810,- za popelnici

Nový Knín 2400,- za popelnici

Čísovice 900/os.

Černolice 900/os.

Všenory 1440/ popelnice

Nová ves. p.P. 900/ os.

Dobříš 750/os.

Dobřichovice 800/os. či nemovitost

Karlík 800/ os.

Kytín 600/ os.

Voznice 1000 os.

Jíloviště 950 os.

dále: Poplatek za svoz komunálního odpadu 2022: Přehled cen pro 219 měst (skrblik.cz)

Poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech 2023 | Finance.cz

Ať se dívám, jak se dívám, tak máme nejdražší poplatky, už nevím, jak více máme třídit. Při výpočtu, kolik bychom platili jinde při poplatku na osobu - pořád bych za 3 osoby platila méně než u nás v Líšnici.

Zajímalo by nás, jak k této částce obec došla, dle jaké smlouvy či dle jakých výpočtů, když jinde to jde levněji.

Nešlo by třeba v rámci okolních obcí domluvit společnou firmu, proč třeba popeláři, kteří jezdí pro Řitku by nemohli jezdit na Varadov - určitě by se to finančně vyplatilo všem. Nebo proč k tomu nevyužít Svazek obcí Mníšecko Svazek Obcí Mníšecký region - Svazek Obcí Mníšecký region (mnisecko.cz) a pokud taková domluva nejde, určitě existují poradci, kteří obci spočítají, jak na levnější svoz odpadu se dostat např. OBCE JINAK - Pomáháme malým a středním obcím a městům najít nejvhodnějšího dodavatele. a Blog - OBCE JINAK

Prosíme všechny sousedy, aby se k tomuto tématu též vyjádřili, a aby o tom informovali další sousedy, kterým jsem tento email nemohla poslat.

Dále žádáme obec o vysvětlení, které zveřejní na svých stránkách.

 

Obec Líšnice každoročně doplácí na svoz komunálního odpadu částku okolo 300.000,-Kč ze svého rozpočtu ještě nad celkovou částku, kterou vybere od poplatníků na svém katastru.

Výpočet ceny za svoz komunálního odpadu je bohužel komplikovaný a složitý. Tedy obecné srovnávání s okolními obcemi nevypovídá o skutečných cenách, které obce za odvoz a likvidaci odpadu uhradí. Rozhodující je, kolik odpadů občané vyprodukují a podle toho za ně obec zaplatí.

Pro vysvětlení si dovolím několik bodů, z čeho a jak se cena vypočítává:

Svoz odpadu popelářským vozem se stanovuje podle druhů popelnic nebo kontejnerů a ujetých kilometrů. Líšnice má na rozdíl od okolních obcí velký katastr bez přímé dopravní obslužnosti a obsluhuje kromě sídla obce také chatovou lokalitu Varadov za dálnicí a chatovou osadu Vandrlice od Spáleného mlýna až k Bojovu.

Svozová firma účtuje obci likvidaci komunálního odpadu za každou tunu odvezeného odpadu z obce. Některé svozové firmy odpad třídí a část spalují ve spalovně jiné ukládají celý objem na skládku, i to má vliv na účtovanou cenu.

Velmi důležitým faktorem výpočtu ceny je i složení trvale žijících obyvatel (přihlášených k trvalému pobytu) a těch, kteří k trvalému pobytu užívají rekreační objekty nebo i rodinné domy, ale trvalé bydliště mají jinde. S takovými občany státem stanovený limit na produkci odpadu vůbec nepočítá.

Tedy vzhledem k vysokému počtu chat na našem katastru, které jsou ve skutečnosti hojně užívány ne jako rekreační objekty, ale k trvalému bydlení, vyčerpá obec státem definovaný objem komunálního odpadu již někdy v letních měsících a po zbývající část roku musí platit navýšenou cenu o „penalizaci“ za nadměrnou tvorbu odpadu. Pro představu Líšnice má cca 250 objektů pro trvalé bydlení a cca 400 chat. Samozřejmě to platí i pro rodinné domy, kde žijí občané bez trvalého pobytu v Líšnici.

V roce 2021 byl stanovený limit 200 kg na trvale hlášenou osobu. Líšnice vyprodukovala a odvezla na skládku 255.000 kg směsného komunálního odpadu. Trvale hlášených bylo v tomto roce cca 775 obyvatel.  Přepočteno na každého trvale hlášeného obyvatele to bylo 330 kg! Za 130 kg tedy platí obec cenu zvýšenou!

V současné době má Líšnice necelých 800 obyvatel hlášených k trvalému pobytu za které obec dostane od státu do svého rozpočtu prostředky z rozpočtového určení daní, ale fakticky se na jejím území trvale zdržuje a služby využívá odhadem 1 200 osob. Tedy na služby pro cca 400 osob mající trvalé bydliště jinde se skládáme z rozpočtu obce. V případě odpadů nám těchto 400 osob zdražuje cenu za likvidaci odpadu, a ještě za tyto osoby obec nedostane žádné peníze od státu.

S ohledem na celkové zdražování energií, pohonných hmot atd. v roce 2022 došlo logicky k navýšení ceny za svoz odpadu pro rok 2023 za tunu odpadu o 26 %. Toto zvýšení cen jsme byli nuceni promítnout do sazbu výše poplatku z 0,45Kč/l na 0,60 Kč/l. (Nejvyšší přípustná částka je 1,-Kč/l)

Podmínky a ceny jednotlivých odpadových společností jsou v současné době na podobné cenové úrovni. Pro ilustraci obce Černolice i Bratřínov platí stejnou cenu za tunu jako Líšnice. Svazková svozová společnost měla při svém založení dražší cenu než Líšnice, a proto jsme se do tohoto systému nezapojili.

Každá obec si stanovuje svůj způsob výběru a ceny poplatků za svoz odpadu. Některé obce občanům na svoz doplácejí ze svého rozpočtu (stejně jako Líšnice), jiné přenášejí na poplatníka náklady celé. V řadě obcí došlo například ke zvýšení sazby daně z nemovitosti a obce následně z těchto vybraných peněz hradí odvoz a likvidaci komunálního odpadu. V Líšnici jsme daň z nemovitosti nezvyšovali.

V obci Líšnice byl zaveden systém odpadového hospodářství a platba za velikost nádoby a četnost svozu (rozhodnou veličinou jsou v tomto případě litry). Tím se snažíme přenést část odpovědnosti za tvorbu komunálního odpadu na občany, kteří mají možnost si vybrat a objednat svoz odpadu z několika možností. Čím méně budou lidé komunální odpad tvořit, tím méně obec a následně občané zaplatí. Tím je vytvářen větší tlak na lepší třídění. Tento způsob se velmi osvědčil, což dokládá, že naprostá většina domácností využívá svoz opadu 1xza 14 dní (cca 180 domácností). V tomto pásmu se roční poplatek zvýšil o 468 Kč, tedy o 39 Kč měsíčně. Týdenní svoz využívá cca 80 domácností. Některé rodiny využívají měsíční svoz cca 50 domácností. Myslím si, že pro tříčlennou domácnost je při běžném způsobu třídění odpadu svoz odpadu 1xza 14 dní naprosto dostačují. V případě náhlého vyššího množství odpadu máte možnost si dokoupit jednorázovou známku za 72 Kč.

Za „rekreační objekt“ který k likvidaci odpadu využívá kontejnery na směsný odpad o objemu 1 100 l, může obec nyní vybrat maximálně částku 1534,-Kč ročně, bez ohledu na to, kolik v něm přebývá osob a zda je skutečně využíván pouze k rekreaci nebo v něm obyvatelé bydlí celoročně. Zde se kumuluje zdražení likvidace odpadu penalizací za překročení státem stanoveného objemu produkovaného vysokým počtem nepřihlášených obyvatel chat a objektů trvalého bydlení a omezenou možností výběru poplatku u chat.

Za likvidaci odpadu z chatových osad rovněž doplácíme vysoké částky na pokutách za dodatečné třídění a likvidaci, neboť často dochází k bezohlednému chování, kdy do tříděného odpadu nebo směsných kontejnerů jsou vyhazovány rozmontované vraky aut, zbytky stavebního materiálu, vybavení domácností nebo např. sudů s neznámým nebezpečným odpadem.

Ve svém srovnání zmiňujete obce, které mají stanovený poplatek za osobu, nejčastěji 900 Kč. Chápu, že pro tříčlennou rodinu je to možná z vašeho pohledu výhodné, i když i to je velmi sporné. Máme zde mnoho čtyř a vícečlenných domácností, které odpad poctivě třídí a komunální odpad tvoří v minimální míře. Taková rodina by zaplatila ve Vašem srovnání ročně 3 600 Kč a platila by službu, kterou vůbec nevyžívá. Takhle má možnost zaplatit ročně 1872 Kč s vývozem 1xza 14 dní, který jí naprosto dostačuje. Umožňujeme našim občanům, aby si mohli vybrat četnost svozu, a tedy i ovlivnit cenu, kterou zaplatí.

Je tedy na každém z nás, jakým způsobem se k tvorbě odpadu postaví a pomůže tak obci snížit produkci odpadů a následný finanční dopad. V opačném případě se tak musíme připravit na další penalizace, které chce stát od roku 2025 zavést za překračování stanovených limitů.

Nejspravedlivějším systémem, je asi platba za množství vytvořeného komunálního odpadu. Tedy kolik odpadu si která domácnost vytvoří, to si i zaplatí. Obec v tuto chvíli jedná se společností AVE o pilotním vyzkoušení toho systému, kdy by se odpad každé domácnosti při vývozu zvážil a na začátku následujícího roku dané množství vyúčtovalo. V takovém případě je však potřeba počítat s výměnou popelnic za nádoby s čipem. Pokud se na pilotním projektu domluvíme, bude mít každá domácnost možnost si sama (zatím tzv. nanečisto) ověřit, jaké množství komunálního odpadu vytvoří. Zároveň musíme zvážit i riziko, že budou rokle a škarpy v katastru obce zaváženy odpadem, za který se některým občanům nebude chtít platit. Zní to šíleně, ale takové jsou zkušenosti z obcí, které výše zmíněný systém zavedly.

Téměř každý rok se mění zákonné podmínky pro nakládání s odpady a my se snažíme těmto změnám přizpůsobovat tak, aby to pro naše sousedy a obec bylo co nejvýhodnější. Máte-li zájem nám v této problematice pomoci nebo poradit budeme určitě rádi.

Pro ilustraci přikládám několik fotografií:

Takto to vypadá, když někdo vhodí do kontejneru horký popel

VandrliceLíšniceVaradov

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC